Politique de remboursement et de retour

E-COMMERCE (RESERVES ALLOTJAMENT). Condicions generals de contractació

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Aquest document contractual regirà la contractació de reserves d’allotjament a través del lloc web campingriugelat.com propietat de CARRERALS, SL., sota la marca comercial de Càmping riu gelat , en endavant, PRESTADOR, les dades de contacte del qual figuren també a l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions romandran publicades al lloc web a disposició de l’USUARI per reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, podent ser modificades en qualsevol moment pel PRESTADOR. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat a excepció dels supòsits expressament assenyalats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta o en altres lleis especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

Ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat.

És una persona amb capacitat suficient per contractar.      Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals ofereix els seus serveis i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser contractats prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR del servei de reserves d’allotjament contractat per l’USUARI és CARRERALS, SL., amb domicili social a Edifici Peguera, S/N 3B 25597 – Espot (Lleida), NIF B25783523 i amb telèfon d’atenció al client/ USUARI 696 58 53 65.

I de l’altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a Camping riu gelat .

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment que aquest accepta, durant el procés de contractació en línia, el lloguer d’immobles per a allotjament temporal.

La relació contractual de reserva d’allotjament comporta el lloguer de l’immoble escollit per un temps limitat a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web. Els serveis extra s’hauran de contractar en el moment de fer la reserva.

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als serveis o productes oferts pel PRESTADOR, haurà de ser més gran i donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), detallat a l’Avís legal i la Política de privadesa d’aquest lloc web.

L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i no posar-los a disposició de tercers, així com a informar a Càmping riu gelat de la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que d’acord amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els passos següents:

 1. Clàusules generals de contractació. 2. Activació de reserves. 3. Dret de desistiment (anul·lacions). 4. Reclamacions i resolució de litigis en línia. 5. Força major. 6. Competència. 7. Generalitats de loferta. 8. Preu i termini de validesa de loferta. 9. Despeses de transport. 10. Forma de pagament, despeses i descomptes. 11. Procés de compra. 12. Dissociació i suspensió o rescissió del contracte. 13. Garanties i devolucions. 14. Llei aplicable i jurisdicció.
 2. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Llevat d’una estipulació particular per escrit, la realització d’una reserva al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI no podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

 1. ACTIVACIÓ DE RESERVES I PAGAMENT

El PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI sobre el procediment que cal seguir per fer la reserva del viatge.

El sistema automàtic de càlcul de disponibilitat i preus permet a l’USUARI escollir l’apartament o casa que li interessa i realitzar immediatament el pagament en línia del 40% del preu del lloguer o, si no, pot fer una transferència bancària en un termini màxim de 48 hores.

El PRESTADOR no reservarà l’allotjament fins que no hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament. Un cop es comprovi el pagament, el PRESTADOR es posarà en contacte per correu electrònic per confirmar-li la reserva. S’entén aquest terme sempre que se n’hagi confirmat la disponibilitat.

Fiances

Càmping riu gelat té tres tipus de fiança que van des dels 200€ als 500€. En cas que els llogaters siguin un grup de joves, hauran de pagar 50€ per persona amb un mínim de 250€. NO HI HA FIANCES

El pagament de la fiança es farà en efectiu a l’hora d’accedir a l’allotjament. A la sortida de l’allotjament, prèvia inspecció del mateix, es tornarà també en efectiu.

En cas que hi hagi desperfectes a l’allotjament, es deduiran d’aquesta fiança.

Manca d’execució del contracte a distància

En cas de no poder executar el contracte perquè l’allotjament no estigui disponible en el termini previst de 30 dies, s’informarà l’USUARI de la manca de disponibilitat i que quedarà legitimat per cancel·lar la reserva i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputables al PRESTADOR. OK

En cas de retard injustificat per part del PRESTADOR respecte a la devolució de l’import total, l’USUARI podrà reclamar que se li pague el doble de l’import degut, sense perjudici al dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en allò que excedeixin de aquesta quantitat.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan l’activació del servei no arribi a realitzar-se, ja que les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes.

 1. CANCEL·LACIONS (dret de desistiment)

Formulari de desistiment: https://www.campingriugelat.com//formulario-solicitud-desistimiento.pdf

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per procedir a fer la cancel·lació i/o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti la reserva, tant en línia com fora de línia.

Tota cancel·lació s’haurà de comunicar al PRESTADOR, sol·licitant un número de devolució mitjançant el formulari habilitat per fer-ho, o per correu electrònic a jpinyolfranch@hotmail.com, indicant el número de factura o reserva corresponent. En cas de devolució de l’import, l’USUARI podria ser penalitzat pels conceptes que s’indiquen a continuació:

– Si la reserva s’anul·la abans dels 30 dies anteriors a la data d’arribada, el PRESTADOR tornarà al client el 50% de la reserva.

– Si la reserva s’anul·la després dels 30 dies anteriors a la data d’arribada, l’import total de la reserva (100%) no serà reemborsat.

 1. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Càmping riu gelat Edifici Peguera, S/N 3B 25597 – Espot (Lleida) Telèfon: 696 58 53 65 E-mail: jpinyolfranch@hotmail.com

Si durant el període de lloguer es produís alguna avaria a les instal·lacions o aparells elèctrics, l’USUARI haurà d’avisar immediatament el PRESTADOR per resoldre com més aviat millor aquestes incidències.

En cas de força major (danys causats per aigua, incendi, etc.), el PRESTADOR substituirà l’allotjament reservat per un altre de les mateixes característiques. En cas de no tenir disponibilitat d’allotjaments, el PRESTADOR us reemborsarà el total de l’import lliurat.

UNA SETMANA ABANS DE LA RESERVA S’HA D’HAVER PAGAT EL 100 %

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution )

D’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el Càmping riu gelat , sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per assolir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant de qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de lobligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

COVID-19: Si per restriccions de mobilitat o un altre motiu referent a les normes consolidades al codi de la COVID-19 l’USUARI no es pot desplaçar a l’allotjament reservat, tindrà la possibilitat d’utilitzar la seva reserva fins a un any exceptuant les dates de temporada alta o segons la disponibilitat de places o una nova data proposada pel PRESTADOR.

 1. COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir ni transmetre els drets, les responsabilitats i les obligacions contractades.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions Generals en tota la seva extensió.

 1. GENERALITATS DE L’OFERTA

Els detalls de cada reserva, com l’allotjament i el règim alimentari, s’informen a l’USUARI en la seva descripció respectiva a la pàgina web.

Totes les vendes i entregues efectuades per Camping riu gelat s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de Camping riu gelat o aquí estipulat tindrà efecte, excepte pacte exprés per escrit signat per Camping riu gelat , en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avenços tècnics i millores dels productes, Camping riu gelat es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada a la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts. Aquestes modificacions també tenen validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels serveis oferts.

Entrades i sortides

Les entrades i sortides dels allotjaments són els dissabtes.

Entrades : L’horari de recollida de claus és de 13:00 a 20:00 a les nostres oficines d’ Edifici Peguera, S/N 3B 25597 – Espot (Lleida).

Abans de les 13:00, l’allotjament no estarà disponible. Si s’arriba abans, podeu trucar per telèfon i deixar l’equipatge a l’agència. Per a arribades a partir de les 20:30 i fins a les 24:00, hi haurà un cost addicional de 30,00€. No s’accepten arribades més tard de les 23:00, no es podrà accedir amb el vehicle dins el càmping ; Aquesta entrada tornarà a estar disponible a partir de les 7:00 del matí del dia següent.

A l’arribada a l’establiment i d’acord amb la legislació vigent, l’USUARI haurà de lliurar el full de reserva i es procedirà a identificar tots els ocupants de l’allotjament.

Seguidament, l’USUARI signarà un contracte de lloguer i abonarà l’import que pogués quedar restant del lloguer i la taxa turística de 0,50 € per dia d’estada i persona de més de 16 anys, amb un màxim de 7 dies. (Llei 5/2012 de 20/3/12. DOGC núm. 6094 de 23/03/12) En cas d’aplicar-se fiança. Vostè pot pagar amb targeta de crèdit o efectiu. Aquesta fiança no s’aplicarà al lloguer de parcel·les de camp

L’allotjament es lliura net i amb tots els utensilis i parament de cuina. Les tovalloles de bany i els llençols per persona estan incloses al preu del lloguer.

Sortides : L’horari de sortida dels allotjaments és de 8:00 a 12:00. Una persona de l’establiment es presentarà a l’allotjament a l’hora pactada per comprovar l’estat de l’apartament, recollir les claus i tornar-ne la fiança.

A l’hora pactada de sortida de l’allotjament, els llogaters han d’estar preparats i amb les maletes fetes i l’apartament recollit i net.

Serveis extra Si l’USUARI està interessat a contractar un servei extra, ho ha de fer en el moment de fer la reserva:

Serveis addicionals oferts.

Punt delectricitat, lloguer de neveres, servei de rentadora. Aquests imports poden variar ateses les fluctuacions del mercat energètic. Vaig poder contactar amb l’establiment un cop feta la reserva o prèviament a aquesta per saber aquests imports que s’actualitzaran cada 60 dies

Hi ha allotjaments on es permeten els animals de companyia, per a la vostra autorització s’haurà d’informar a Càmping riu gelat al moment de la reserva. ELS ANIMALS DE COMPANYIA TENEN COST ADDICIONAL

Durant l’estada, els animals de companyia han d’estar supervisats per part del client i amb sistemes de seguretat que no permetin que el client pugui fugir de la parcel·la tot moment. El client respondrà en tot moment dels danys causats al PRESTADOR o qualsevol tercer que poguessin causar els seus animals de companyia per incompliment d’aquesta norma exonerant el PRESTADOR davant de qualsevol responsabilitat.

Responsabilitats del client

– L’USUARI es compromet a respectar la normativa de la comunitat. Durant les hores de descans de 23:00 a 7:00, no està permès fer servir els allotjaments amb fins de celebracions de festes, ni fer soroll. En cap cas no està permès ocupar l’allotjament per més persones que les establertes en la seva màxima capacitat.

– Lús delectricitat i aigua ha de ser racional.

– Està prohibit penjar tovalloles i roba a les baranes dels balcons.

– Els nens hauran d’anar sempre acompanyats pels pares i sota la seva responsabilitat.

– L’USUARI és el responsable del correcte comportament de tots els seus companys de reserva, en cas contrari, el PRESTADOR es reserva el dret a expulsar els ocupants de l’allotjament, sense dret a futures reclamacions ni a cap mena de compensació.

– Ni Camping riu gelat , ni el propietari seran responsables de qualsevol dany directe o indirecte que es pugui ocasionar com a conseqüència del mal ús de l’allotjament, inclosos sense cap limitació: destrosses, pèrdues després d’incendis, robatoris, delinqüència, accidents o altres tipus de danys.

 1. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada reserva inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA). Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les taxes turístiques, l’assegurança de viatge, les despeses d’enviament, la manipulació, l’embolcall o qualsevol altre servei addicional i annexos al servei adquirit.

Els preus aplicables a cada immoble són els publicats al lloc web i s’expressaran a la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns serveis podrà variar en temps real. Els preus poden canviar diàriament mentre no es faci la reserva.

Tot pagament realitzat a Camping riu gelat comporta l’emissió d’una factura sota consentiment (art. 63.3 RD 1/2007) a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de fer la comanda. Aquesta factura es lliurarà a l’USUARI quan finalitzi el lloguer i es faci el pagament dels serveis contractats. Podeu descarregar la factura en format PDF accedint al panell de gestió de la web amb el compte d’usuari. En cas de voler rebre-la mitjançant correu electrònic, ho haurà de sol·licitar per qualsevol dels mitjans que el PRESTADOR posa a la seva disposició, informant-lo que en qualsevol moment podrà revocar aquesta decisió.

Per a qualsevol informació sobre la reserva, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client de Camping riu gelat 696 58 53 65 o via correu electrònic a l’adreça jpinyolfranch@hotmail.com.

 1. DESPESES DE TRANSPORT

No hi ha despeses de transport.

 1. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les formes següents per efectuar el pagament d’una comanda:

Transferència bancària , Pay Pal, Targeta de crèdit: el pagament amb targeta no s’acceptarà si és inferior als 6 €

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot per evitar l’accés no autoritzat als dades. Per aconseguir aquests fins, l’USUARI accepta que el PRESTADOR obtingui dades per a l’efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui o sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient, que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa .

Les activitats següents estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o l’oferta d’un producte o servei que no compleixi totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la targeta o targetes.

 1. PROCÉS DE COMPRA

La pàgina web té un sistema de cerca per diferents paràmetres per facilitar lelecció de lallotjament. Tipus de reserves:

Reserva amb confirmació immediata: Preu mínim del servei estipulat a la web. Es podrà fer la reserva en línia i afegir els serveis extres que us convinguin. Preu no disponible: En cas de no disposar del preu del servei, s’informarà a l’USUARI el més aviat possible, mitjançant correu electrònic o telèfon.

Seleccionar les dates d’entrada i de sortida, les persones allotjades (adults i nens) i els serveis extres escollits i afegir a la cistella. Només s’hi observaran els serveis seleccionats, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades introduïdes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seva correcta formalització:

 1. – Comprovació de les dades de facturació. 2. – Comprovació de la reserva (dates, serveis…). 3. – Selecció de la forma de pagament. 4. – Realitzar la comanda (comprar).

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

En un màxim de 24 hores, en dies feiners, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant l’estat de la reserva, així com tota la informació pertinent.

Des de l’apartat Reserva en línia, podreu consultar la descripció i les característiques de l’allotjament, els serveis inclosos, els serveis opcionals (extres) i les condicions particulars de cada immoble.

 1. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul·la o per qualsevol raó inaplicable, aquesta condició es considera separable i no afecta la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

El PRESTADOR podrà, sense avís previ, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis, totalment o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent-hi, sense limitacions, quan l’USUARI no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques dús aplicables.

Quan El PRESTADOR exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició del PRESTADOR.

 1. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels serveis oferts respondrà als articles següents basats en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries :

Conformitat dels serveis amb el contracte

 1. Llevat de prova en contra, s’entendrà que els serveis són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas, algun no sigui aplicable:
 2. a) S’ajustin a la descripció realitzada per Camping riu gelat . b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els serveis del mateix tipus. c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit per l’USUARI, quan ho hagi posat en coneixement de Camping riu gelat al moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el servei és apte per a aquest ús. d) Presenten la qualitat i les prestacions habituals d’un servei del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels serveis fetes per Camping riu gelat . e) Càmping riu gelat descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels immobles facilitats pels propietaris dels mateixos , de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.
 3. La manca de conformitat que resulti d’un servei no realitzat o prestat s’equipararà a la manca de conformitat del contracte, sempre que la responsabilitat del mateix recaigui a Camping riu gelat o sota la seva responsabilitat; per contra, quan el servei no realitzat o prestat es degui a una negligència o mala pràctica de l’USUARI, no es considerarà cap falta de Càmping riu gelat i es considerarà conforme els termes del contracte.
 4. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l’USUARI conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la subscripció del contracte o que tinguin l’origen en informacions subministrades per l’USUARI.

Responsabilitat de Camping riu gelat

El PRESTADOR respondrà davant de l’USUARI de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament de l’allotjament. Càmping riu gelat reconeix a l’USUARI el dret a la reparació del servei, a la substitució, a la rebaixa del preu ia la resolució del contracte.

Reparació i substitució del servei d’allotjament

 1. Si el servei d’allotjament no és conforme amb el contracte, l’USUARI podrà optar entre exigir-ne la reparació o la substitució, llevat que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l’USUARI comuniqui a Càmping riu gelat l’opció triada, les dues parts s’hauran d’atenir. Aquesta decisió de l’USUARI s’entén sense perjudici del que disposen els supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el servei de conformitat amb el contracte.
 2. Es considera desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a Càmping riu gelat costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el servei si no hi hagués manca de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients més grans per a l’USUARI.

La reparació i la substitució s’ajustaran a les regles següents:

– Seran gratuïtes per a l’USUARI les despeses necessàries realitzades per esmenar la manca de conformitat dels serveis contractats.

– Es duran a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per a l’USUARI, tenint en compte la naturalesa dels serveis i la finalitat que tingueren per a l’USUARI.

– Si conclosa la reparació i lliurat l’immoble, aquest continua sent no conforme amb el contracte, l’USUARI podrà exigir-ne la substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

la substitució no aconsegueix posar l’immoble de conformitat amb el contracte, l’USUARI podrà exigir-ne la reparació , la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

Rebaixa del preu i resolució del contracte

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció de l’USUARI, quan aquest no pugui exigir la reparació o la substitució del servei i en els casos en què aquestes no s’hagin dut a terme en un termini raonable o sense més inconvenients per a l’USUARI.

La resolució no és procedent quan la manca de conformitat sigui de poca importància.

Criteris per a la rebaixa del preu

La rebaixa del preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el servei hagués tingut en el moment del lliurament si hagués estat conforme amb el contracte i el valor que el servei efectivament lliurat tenia en el moment del lliurament.

Terminis

Llevat de prova en contra, el lliurament s’entén fet el dia que figuri a la reserva.

L’USUARI haurà d’informar Camping riu gelat de la manca de conformitat en el moment en què se n’hagi adonat o , com a màxim, en finalitzar l’estada.

Tret de prova en contra, s’entendrà que la comunicació de l’USUARI ha tingut lloc dins el termini establert.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions s’han de regir o interpretar d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Càmping riu gelat i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

En cas que l’USUARI tingui el domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se a l’Organisme de resolució de litigis que actuarà d’intermediari entre ambdós d’acord amb l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/ 2013, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia. Per a més informació, consulteu la clàusula «4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA d’aquestes Condicions.

Carretera Espot a Parc Nacional d'Aigüestortes, km 0.8 - 25597 Espot, Lleida | tel: +34 696 58 53 65

Al peu del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Disposem de parcel·les amb diferents característiques que s'adapten a qualsevol tipus d'inquilí, sempre amb el màxim comfort

© 2024 | Avis Legal | Política de privacitat | Termes i condicions | Carrerals SL - B25783523 - Num establiment: HUTL-057466-49 Edifici Peguera, S/N 3B 25597 - Espot (Lleida) | Design Piqture